Gevarenaanduidingen & Voorzorgsaanduidingen

Lakstiften

Voorzorgsmaatregelen
P101 Indien medisch advies nodig is, gelieve de verpakking of het etiket van het product bij de hand te houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C/122 °F.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met regionale voorschriften.

Waarschuwing
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Spuitbussen

Voorzorgsmaatregelen
P101 Indien medisch advies nodig is, gelieve de verpakking of het etiket van het product bij de hand te houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet spuiten op een open vlam of andere ontstekingsbron.
P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
P260 De spray niet inademen.
P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C/122 °F.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met regionale voorschriften.

Waarschuwing
H222 Zeer licht ontvlambaar aerosol.
H223 Ontvlambare aerosol.nl
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H227 Brandbare vloeistof.
H228 Ontvlambare vaste stof.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.